ગુજરાતમાં ભાજપના આ બે ધારાસભ્યો ઠરી શકે છે ગેરલાયક, ભાજપના સભ્યોની સંખ્યા થઈ શકે 97, જાણો કેમ?

LATEST PHOTOS