અમદાવાદમાં ભાજપના કયા MLAને લોકોએ ધક્કે ચઢાવી કર્યો ટપલીદાવ, ઊભી પૂંછડીએ ભાગવું પડ્યું?

LATEST PHOTOS