અમદાવાદ: લગ્નના 15 વર્ષે પતિએ પત્નીનું શું કહ્યું, ‘મેં તારો શારીરિક ઉપયોગ કરવા તને પ્રેમમાં ફસાવી હતી’

LATEST PHOTOS