ભાજપે પહેલા તબક્કા માટે 89 ઉમેદવારોની પેનલ કરી તૈયાર, ઉમેદવારોની પસંદગીમાં શું પડી રહી છે મુશ્કેલી?

LATEST PHOTOS