સોનિયાએ નક્કી કર્યા કોંગ્રેસના 70 બેઠકોના ઉમેદવાર, જાણો ક્યારે થશે નામની જાહેરાત?

LATEST PHOTOS