કોંગ્રેસે પાટીદારોને બંધારણની કઈ જોગવાઈ હેઠળ અનામત આપવાની કરી ઓફર ? આ અનામતને કોર્ટમાં નહીં પડકારી શકાય

By: ABPASMITA.IN | Last Updated: Sunday, 12 November 2017 2:51 PM

LATEST PHOTOS