કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપમાં ગયેલા કરમસી પટેલના પુત્રનું પરાક્રમ, કર્મચારીને ઉકળતા તેલમાં નંખાવ્યો હાથ, કેમ કર્યું આવું ?

LATEST PHOTOS