પત્રકારોનો એક્ઝિટ પોલઃ સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં કૉંગ્રેસ આગળ જાણો કોને મળશે કેટલી બેઠકો?

LATEST PHOTOS