બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટનું કરાયું ખાતમુહૂર્ત, જાપાનના વડાપ્રધાને નમસ્કારથી ભાષણની કરી હતી શરૂઆત

LATEST PHOTOS