પીડિતાનો હરિપ્રસાદને પત્રઃ 'સુજ્ઞેયે મને બે નગ્ન ફોટા મોકલ્યા, મારી પાસે મારા અને બાથરૂમ-શાવરના ફોટા માગતા'

By: abpasmita.in | Last Updated: Saturday, 18 March 2017 12:17 PM Tags : Canada Girl Sadhu Rape Sokhada swaminarayan saint

LATEST PHOTOS