પાટીદારોને પછાત ગણીને અનામત આપી શકાય કે નહીં ? પછાત વર્ગ પંચે શું આપ્યો હતો અહેવાલ ?

By: abpasmita.in | Last Updated: Sunday, 12 November 2017 3:36 PM

LATEST PHOTOS