સેક્સ સંબંધમાં સ્વામીનારાયણ સાધુની હત્યા થઈ હોવા મુદ્દે પોલીસ જોઈ રહી છે શાની રાહ?

By: abpasmtia.in | Last Updated: Wednesday, 22 November 2017 10:36 AM Tags : minors minors killed vadtal swami vadtal swami vadtal swami murder case

LATEST PHOTOS