બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત પર કોંગ્રેસનો કબ્જો, ભાજપને કેટલી બેઠકો મળી, જાણો વિગત
બનાસકાંઠા જિલ્લા પંચાયત પર કોંગ્રેસનો કબ્જો, ભાજપને કેટલી બેઠકો મળી, જાણો વિગત

ગાંધીનગરઃ ગુજરાતની બે જિલ્લા પંચાયત અને 17 તાલુકા પંચાયતની સામાન્ય ચૂંટણી

ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કયા-કયા ગામોમાં સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત
ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં કયા-કયા ગામોમાં સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત

દેવભૂમિ દ્વારકા: 4 ફ્રેબુઆરી ગુજરાતમાં ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીનું વોટિંગ

ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં કયા-કયા ગામોમાં સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત
ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: છોટા ઉદેપુર જિલ્લામાં કયા-કયા ગામોમાં સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત

છોટા ઉદેપુર: 4 ફ્રેબુઆરી ગુજરાતમાં ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીનું વોટિંગ કરવામાં

ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: અરવલ્લી જિલ્લામાં કયા સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત
ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: અરવલ્લી જિલ્લામાં કયા સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત

મોડાસા: 4 ફ્રેબુઆરી ગુજરાતમાં ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીનું વોટિંગ કરવામાં

ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: સાબરકાંઠા જિલ્લાના કયા ગામે કયા સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત
ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: સાબરકાંઠા જિલ્લાના કયા ગામે કયા સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત

સાબરકાંઠા:  4 ફ્રેબુઆરી ગુજરાતમાં ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીનું વોટિંગ કરવામાં

ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: ભરૂચ જિલ્લામાં કયા સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત
ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણી: ભરૂચ જિલ્લામાં કયા સરપંચનો થયો વિજય, જાણો વિગત

ભરૂચ: 4 ફ્રેબુઆરી ગુજરાતમાં ગ્રામ પંચાયત ચૂંટણીનું વોટિંગ કરવામાં આવ્યું