હવે તમારી આંગળીથી પણ થઈ શકશે પેમન્ટ, પિનની જરૂરત નહીં પડે

By: abpasmita.in | Last Updated: Friday, 21 April 2017 10:34 AM Tags : biometric card credit card Fingerprint Mastercard Pay through fingers

LATEST PHOTOS