‘મુંબઈમાં ઘર લેવાના મારી પાસે પૈસા નથી ને ફોર્બ્સના લિસ્ટમાં કઈ રીતે આવી ગયો તે ખબર પડતી નથી’

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 17 July 2017 10:37 AM

LATEST PHOTOS