ગુજરાત વિધાનસભામાં 179 ધારાસભ્યોએ લીધા શપથ

LATEST PHOTOS