ભાજપના કયા ટોચના નેતાએ કહ્યું, 'હા, વિકાસ ગાંડો થયો છે અને હજુ તો તોફાની બનશે'

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 5 September 2017 2:45 PM

LATEST PHOTOS