પાટીદારો સામેના કેટલા કેસ પાછા ખેંચાયા? સરકારે શું આપ્યો જવાબ? બીજા કેમ ન ખેંચાયા પાછા?

By: abpasmita.in | Last Updated: Thursday, 15 March 2018 6:08 PM Tags : Patidar community members

LATEST PHOTOS