‘જીતુ વાઘાણીએ અમને ધમકી આપી હતી’, એક કરોડના સોદા પ્રકરણમાં કયા પાટીદારે આપ્યું સાક્ષીનું નિવેદન?

LATEST PHOTOS