પાટીદારોમાંથી વધારે કેબિનેટ પ્રધાન બનાવાયા હોવાનો મુદ્દો આગળ કરી કોળી સમાજ કેટલા ધારાસભ્યોને પ્રધાન બનાવવા માગ કરશે ? જાણો વિગત

LATEST PHOTOS