જામનગર પાસેથી પકડાયું સાડા ત્રણ કરોડનું સોનું, જાણો ક્યાં લઈ જવાતું હતું અને કોણ છે સામેલ?

LATEST PHOTOS