‘મારી પત્નીએ મને લગ્નનું એક પણ શારીરિક સુખ આપ્યું નથી. હું ***** થકી શારીરિક સુખ ભોગવું છું........’

By: abpasmita.in | Last Updated: Monday, 10 July 2017 11:28 AM

LATEST PHOTOS