ભાવનગર અકસ્માતમાં પિતાના મોત બાદ ત્રીજા ધોરણમાં ભણતાં પુત્રના આ શબ્દો સાંભળીને તમે પણ હતપ્રત થઈ જશો?

LATEST PHOTOS