સાબરકાંઠાના વડાલીમાં પટેલ-ચેનવા વચ્ચે જૂથ અથડામણ, પાઇપો-ધોકા ઉછળ્યા

LATEST PHOTOS