કોંગ્રેસે ક્યા IAS, બે IPS અધિકારીને ચૂંટણી પ્રક્રિયાથી દૂર કરવા કરી રજૂઆત ? શું આપ્યાં કારણ ?

LATEST PHOTOS