વલસાડ આસપાસના ગામોમાં ભૂંકપના બે આંચકા, લોકો ઘરની બહાર દોડ્યા

LATEST PHOTOS