પરેશ ધાનાણી અને જીજ્ઞેશ મેવાણીએ ના લીધા ઈશ્વરના નામે શપથ, ધાનાણીએ શું કર્યો ખુલાસો ?

LATEST PHOTOS