ગુજરાત ભાજપના ક્યા ધારાસભ્ય ગેરલાયક ઠરવામાંથી બચી ગયા, ચૂંટણી અધિકારીએ ક્લીન ચીટ આપી શું કર્યો ખુલાસો?

LATEST PHOTOS