જામનગર: પોલીસે સ્કુટરનું ચેકિંગ કર્યું અને ફૂટ્યો ભાંડો, મળી 500-1000ની રૂપિયા 1 કરોડની જૂની નોટો

LATEST PHOTOS