ખેડા-બનાસકાંઠામાં કઈ જિલ્લા પંચાયત પર ભાજપનો કબજો નક્કી? કોંગ્રેસ ક્યાં નીકળી આગળ? જાણો બંને પંચાયતનાં લેટેસ્ટ પરિણામ

LATEST PHOTOS