‘રાહુલ PM નહીં બને ત્યાં લગી ચપ્પલ નહીં પહેરૂં, ઉઘાડા પગે જ ફરીશ’, કોણે લીધી આ પ્રતિજ્ઞા?

LATEST PHOTOS