‘વિજાપુરમાં પટેલ સિવાય કોઈ આવશે નહીં અને જો આવે તો તેને પાડી દેજો’: હાર્દિક પટેલે બીજું શું કહ્યું?

LATEST PHOTOS