ગાંધીનગર પાસેના પેથાપુરમાં ભાજપના 18 કાઉન્સિલરે કેમ આપી દીધાં પક્ષમાંથી રાજીનામાં? ક્યા મંત્રીઓ સામે કર્યા આક્ષેપ?

LATEST PHOTOS