પહેલીવાર ભારતીય સમુદ્રમાં 22 દેશો કરશે મિલિટ્રી એક્સરસાઇઝ, 70 જહાજો લેશે ભાગ

LATEST PHOTOS