'પોલીસે મારા ગુ્પ્તાંગમાં બીયરની બોટલ ખોસી દીધી, મરચું નાંખ્યું, નિર્ભયાથી પણ ખરાબ યાતના આપી'

By: abpasmita.in | Last Updated: Tuesday, 9 May 2017 11:11 AM Tags : Jammu Woman

LATEST PHOTOS