એર ઈન્ડિયાએ નહીં આપી નોકરી, ટ્રાંસજેન્ડરે રાષ્ટ્રપતિ પાસે ઈચ્છા મૃત્યુની કરી માંગ

LATEST PHOTOS