સ્વદેશી ક્રૂઝ મિસાઈલ નિર્ભયનું સફળ પરિક્ષણ, 1000 કિમી સુધી હુમલો કરવા સક્ષમ

LATEST PHOTOS