મહેસાણાઃ રજની પટેલનો વિરોધ કરતી મહિલાઓને મારવા ભાજપનો કાર્યકર ખુલ્લી તલવાર લઈ દોડ્યો

LATEST PHOTOS