વિસનગરમાં મહિલાઓએ રૂપાલાને ઉભી પુંછડીએ ભગાડ્યા, 200 મહિલાઓ થાળી-વેલણ લઈ પાછળ દોડી

LATEST PHOTOS