મહેસાણાઃ સ્વ. કેતન પટેલને બલોલથી ઉઠાવીને કઈ રીતે મોતને ઘાટ ઉતારાયો? જાણો પિતાની ફરિયાદમાં કરાયેલા આક્ષેપો

LATEST PHOTOS