પદ્માવતના વિરોધમાં મહેસાણામાં બસો સળગાવાઇ, જિલ્લાની તમામ બસો બંધ

LATEST PHOTOS