મને 1 કરોડ આપવાનું વચન આપ્યું પછી ભાજપમાં જોડાયેલો, 10 લાખ રૂપિયા આપી પણ દીધેલા, વરૂણે કરી હતી દલાલી

LATEST PHOTOS