ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીઃ આ બેઠક પર હાર-જીતનું અંતર રહ્યું 1000 વોટથી પણ ઓછું

LATEST PHOTOS