ગુજરાતના કયા શહેરમાં આવ્યો ભૂંકપનો આંચકો, ઘણાં લોકો રહ્યા અજાણ, જાણો વિગતે

LATEST PHOTOS