1 લાખ પટેલ મતદારોવાળી આ બેઠક પરથી રેશ્મા પટેલ લડશે ચૂંટણી? ભાજપે ટીકિટ આપવાનું કર્યું નક્કી?

LATEST PHOTOS