‘અમારા ગામમાં હાર્દિક પટેલ કે પાસના માણસોએ પ્રવેશ કરવો નહીં’, ગુજરાતના આ ગામમાં લાગ્યા પોસ્ટરો?

LATEST PHOTOS