રાજકોટ હોસ્પિટલ સિવિલમાં દવાની બારી બંધ થતાં દર્દીઓ વચ્ચે ના થવાનું થયું, તસવીરોમાં જુઓ લાઈવ દ્રશ્યો

LATEST PHOTOS