કૉંગ્રેસે વધુ એક બેઠકના બદલ્યા ઉમેદવાર, રાજકોટ પૂર્વની બેઠક કોને ફાળવી, જાણો

LATEST PHOTOS