દ્વારકા: ડાયરામાં થયો રૂપિયાનો વરસાદ, કલાકારો પર ડોલ ભરીને રૂપિયા ઠાલવતાં લોકો થયાં સ્તબ્ધ

LATEST PHOTOS