જસદણમાં કોંગ્રેસની રેડમાં પાલિકા ચીફ ઓફિસરની ચેમ્બરમાંથી અડધી પીધેલી દારૂની બોટલ મળી

LATEST PHOTOS